گروه فلسفه و منطق لرستان
 

 تعیین تکلیف برای دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند به این سوالات پاسخ بدهد:

1.اجزاء قضیه محصوره را  نام ببرید؟

2.احکام قضایا را نام ببرید و هر کدام را با ذکر مثال تعریف کنید.

3.چرا قضیه سالبه جزئیه عکس لازم الصدق ندارد؟

4.عکس &نقیض و متضاد هر کدام از محصورات چهارگانه را بنویسید.                                                                                   

 

فعالیت های فردی:

1.حضور فعال در کلاس

2.به توضیحات معلم توجه کند

3.مطالب ارائه شده توسط معلم را با مطالب کتاب مطابقت نماید

4.به پرسشهای معلم در حین تدریس توجه نماید و به آنها پاسخ دهد

5.درصورت لزوم نکته برداری نماید

    فعالیت های گروهی:

تبادل نظر در مورد مسائل مطرح شده توسط معلم و دانش آموزان

 

5

5

20

10

 

10

 

5

 

5

 

25

3

 

2

1.سلام و احوال پرسی

2.حضور و غیاب

3.ارزشیابی ورودی

4.کنفرانس درس

5.نوشتن مطالب درس جدید بر روی تابلو

6.فرصت برای   یادداشت مطالب   توسط  دانش آموزان

7.توضیح در مورد درس گذشته

8.توضیح مطالب

درس جدید

9.جمع بندی مطالب

10.تعیین تکلیف برای جلسه بعد

 

1.روش پرسش و پاسخ

2.روش سخنرانی

3.روش تجزیه وتحلیل(تحلیل محتوا)

1.کتاب درسی

2.گچ

3.تخته

4.کتب غیر درسی در ارتباط با موضوع درس

5.محیط کلاس

6.دانش آموز چه فردی چه گروهی

 

1.قضیه چیست؟

2.اقسام قضیه را نام ببرید؟

3.اقسام قضیه مصوره را نام ببرید؟

4.سور قضیه به چه معناست؟

5.سلب و ایجاب به چه معانی می باشند؟

6.صدق و کذب به چه معانی می باشند؟

1.تعریف قضیه

2.اقسام قضیه

3.محصورات چهارگانه

4.تعریف سور قضیه

5.معانی لغوی سلب و ایجاب

6.معانی صدق و کذب

7.معانی مختلف متضاد

 

1.اجزاء قضیه محصوره را نام ببردوتوضیح دهد.

2.حکم قضیه را تعریف کند .

3.احکام قضایا را نام ببرد و هرکدام از آنها را با ذکر مثال تعریف کند.

4.عکس &نقیض و متضاد محصورات چهارگانه را با ذکر مثال بیان نماید.

5.وحدتهای هشتگانه را در تناقض نام ببرد و هر کدام را با ذکر مثال توضیح دهد.

6.چرا متضاد فقط در مورد قضایای کلی است.

 

دانش آموز باید:

1..اجزاءقضیه را نام ببرد.

2.احکام قضایا را نام ببرد و هر کدام را با ذکر مثال تعریف کند.

3.چرا قضیه سالبه جزییه عکس لازم الصدق ندارد را بداند.

4.عکس&نقیض و متضاد محصورات چهارگانه رابداند.

5.چرا فقط قضایای کلی متضاد دارند را بداند.

6..وحدتهای هشتگانه در تناقض را بداند.

 

 

آشنایی با :

1.حکم قضیه

2.احکام قضایا:

الف)عکس

ب)نقیض

ج)متضاد

3وحدتهای هشتگانه در تناقض

.

فرم طرح درس دبیران: منطق و فلسفه  دوره: متوسطه      درس:احکام قضایا        نام و نام خانوادگی:فیروز سوری لکی

چهارشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٦ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
گروه فلسفه و منطق


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت