گروه فلسفه و منطق لرستان
 

نام شهرستان /  الشتر

نام آموزشگاه :

پايه :

نام كلاس :

زمان : 90 دقيقه

موضوع درس : كليات خمس

صفحات كتاب :         43-35

نام دبير : مراد امیری

 

تحليل آموزشي

1-   نوع 2- جنس 3- فصل 4-عرض عام 5- عرض خاص

2-  يا آشنايي با كليات خمس و تعريف هر يك از آنها توانايي تشخيص هر يك از كليات خمس

هدف هاي كلي درس

دانش آموزان بايد 1- تعريف ذاتي و عرضي ياد بگيرند و توانايي تشخيص امور ذاتي را از امور عرضي پيدا كنند 2- هر يك از كليات خمس را بفهمند و براي هر كدام از آنها مثال مناسب بيان كنند 3- مراتب انواع و اجناس يا بگيرند و جنس قريب و بعيد انواع مختلف را بيان كنند

هدف هاي رفتاري

1- ذاتي و عرضي را تعريف كند و توان تشخيص ذاتي از عرضي را پيدا كند 2- هر يك از كليات خمس را توضيح دهد و براي هر يك مثال مناسب ذكر كند 3- نمودار مراتب انواع و اجناس را رسم كند 4- جنس قزيب و بعيد را تعريف كند وبراي انواع مختلف جنس قريب و بعيد ذكر كند 5-  نوع سافل و نوع عالي و نوع متوسط را تعريف كند و براي هر يك مثال مناسب ذكر كند 6- جوهر را بر اساس ديدگاه فلاسفه و منطق دانان تعريف كند

پيش دانسته ها

آگاهي از اصطلاحات وجود و ماهيت و ذكر مثال هاي مناسب براي هر كدام . آگاهي از تعريف ذاتي و عرضي

ارزشيبابي ورودي

1-وجود و ماهيت را توضيح دهد و فرق وجود و ماهيت را بيان كند 2-ذاتي و عرضي را تعريف كند و امور ذاتي را از امور عرضي تشخيص دهد

نتيجه

نسبتاٌ خوب

انتخاب رسانه هاي آموزشي متناسب با درس

استفاده از كتاب درسي گچ تابلو

انتخاب روش هاي تدريس متناسب با درس

روش تدريس فعال يا همياري روش سقراطي

فعاليتهاي مربوط به معلم

سلام و احوال پرسي و حضور غياب اجراي ارزشيابي ورودي مرور مطالب گذشته آماده سازي ( ايجاد انگيزه معرفي موضوع و ارائه درس جديد

ارزشيابي پاياني

دانش آموز بايد پاسخگو به سئوالات زير باشد 1- تعريف هر يك از كليات خمس و ذكر مثال مناسب براي هر كدام 2- تعريف ذاتي و عرضي با بيان مثال 3- تعريف جنس قريب و بعيد و توانايي تشخيص ذكر جنس قريب و بعيد براي هر يك از انواع مختلف 4- تعريف نوع عالي نوع متوسط نوع سافل- جنس عالي 5- تعريف جوهر بر اساس ديدگاه فلاسف و منطق دانان 6- رسم نمودار مراتب انواع و اجناس 

فعاليتهاي تكميلي

مطالعه و حل تمرينات درس توسط دانش آموزان آمادگي دانش آموزان براي پاسخگويي به سئوالات معلم در جلسه آينده ( ارزشيابي مستمر)

چهارشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٦ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
گروه فلسفه و منطق


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت