گروه فلسفه و منطق لرستان
 

 

 

 

 

 

 

بانک سئوالات فلسفه پیش دانشگاهی

سوالات تستی

1-کدامیک اساسی ترین مفهوم ومدار همه  بحث های مابعدالطبیعه است؟

الف)حرکت                       ب) وجود                                  ج) جوهر                       د)انسان

2-منشاء تحول در موجودات طبیعی چیست؟

الف)جوهری بودن آنها             ب)ممکن بودن آنها        ج)قائم به ذات نبودن نشان             د) ماده بودن آنها

3-اندیشه های فلسفی فلاسفه اسلامی که برای توجیه مسائل فلسفه؛ دست به دامان حکمت «مشاءـ» شدند, به رشد کدام مکتب غربی کمک کردند؟

الف)نقد گرایی              ب)اصالت عمل                        ج)اصالت عقل                        د)پندارگرایی

4-کدام فیلسوف مشایی در قرن یازدهم به تقسیر اشراقی فلسفه این سینا پرداخت؟

الف) سهروردی             ب)میرداود                        ج)ملاصدرا                              د)خواجه نصیرالدین طوسی

5-ازنظر حکمای اسلامی کدام گزینه صحیح است؟

الف)عینیت مفهوم وچود وماهیت در ذهن                                       ب)مغایرت وجود با ماهیت در خارج

  ج)مغایرت وجود با ماهیت در ذهن                                              د) زیادت وجود برماهبت در خارج

6-سئ.ال از «چیستی» موجودات در اندیشه های فلسفی .موضوع ...........ذا رقم زد وپرسش از «هستی»موضوع ........را؟

الف)علت-معلول                     ب)فقر-غنا                      ج)معل.ل –علت                   د)ماهیت -وجود

7-اصل سنخیت ئر ارتباط موجودات عالم نشانگر چیست؟

الف)ارتباط پدیده ها                                                     ب)ضرورت وحقیقت نظام هستی

  ج)  نظام معین هستی                                                   د)تقدم وجوب بر وجود

8-کدام اصل در برهان فارابی .مبنای تسلسل علل می باشد؟

الف)تقدم علت برمعلول         ب)سنخیت علت ومعلول       ج)ضرورت علی ومعلولی         د)واقیت مستقل از ذهن

9-قوانین واصولی که عموما با الفاظ«همه- هیچ-همیشه» ومانند آن همراه می باشند. قوانین ........و........می باشند؟

الف)علمی -کلی                   ب)علمی- عینی               ج)فلسفی -ماهوی                          د)فلسفی -عینی

10-مقصود از نظریه ئ امکان ذاتی چیست؟

الف)ذاتی شئ ضرورت عدم نداشتهباشد                                          ب)ماهیت شئ ضرورت وجود نداشته باشد

  ج)ذات شئ امتناع وجود داشته باشد                د) ذات وماهیت شئ نه ضرورت وجود داشته باشد ونه ضرورت عدم

11-شکل خاص تکاپوی پایان ناپذیر عقلانی به منظور دستیابی به راز ورمز امور وتوفیق در گره های ناگشوده ی پدیده های طبیعی .اجتماعی.تاربخی وجزآن............نامیده می شود؟

الف) فلسفه ئ اولی(متافیزیک)                      ب)فلسفه                 ج)منطق نظری                  د)منطق عملی

12-مهمترین دلیل برای آن که فارابی را معلم ثانی نامیده اند چیست؟

الف)اولین فیلسوف سیاسی اسلام است                                          ب) بنیانگزار فلسفه ئ نبوی است

  ج)به خوبی آثار ارسطو را شرح کرده است                                  د)همه ئ فیلسوفان پس ازاو.ازاو بهره برده اند

13-هدف فارابی در«رساله ی جمع بین آرای دوحکیم»طرح .......است؟

الف)ارائه ئ روش تحقیق فلسفی                                                 ب) تفسیر موارد اختلاف نظر

  ج) تاسیس فلسفه ئ اسلامی                                                       د) یک پژوهش فلسفی صرف

14-یکی از ارکان بحث ها درحکمت مشرق ابن سینا چیست؟

الف)اثبات تجردبعدخیال                          ب)فرشته شناسی          ج)علم حضوری                 د) اثبات عالم مثال

15-ازدیدگاه این سینا «طبیعت شی » آن را به سوی........؟

الف) خیروکمال سوق می دهد وهیچ مانعی برسر راه آن قرار ندارد

  ب)صورت های جدیدسوق می دهد وتنها موانع غیر مادی می تواند جلوی آن رابگیرد

   ج)اعتدال سوق می دهد وتنها موانع مادی می تواند جلوی آن را بگیرد

    د)خیر وکمال سوق می دهد به شرط آن که مانعی درکار نباشد

16-درنظر ابن سینا جهان شناسی .شناخت قوانین طبیعت از راه ........است؟

الف)استدلال واستنباط                     ب) تجربه  واستدلال        ج) تجربه وآزمایش                 د) قیاس واستقراء

17- کدام مکتب هدف خود را زدودن عناصر غیراسلامی از ساحت اسلام معرفی می کرد؟

الف)مکتب فقها                         ب)اشعری                        ج) معتزلی                            د) اهل حدیث

18- پاسخ دهندگان به تشکیلات امام فخر رازی وامام محمدغزالی درخصوص حکمت .........به ترتیب .....بوده اند؟

الف) اشراق-خواجه نصیر الدین طوسی وابن رشد                   ب) اشراق –ابن رشد وخواجه نصیرالدین طوسی

  ج)مشاء – خ.اجه نصیرالدین طوسی وابن رشد                       د)مشاء- ابن رشد وخواجه نصیرالدین طوسی

19-(معلوم بالذات) مصون ازشک وخظا درمسایل فلسفی ازمتن واقعیت سرچشمه میگیرد.چه دریافتی از مفاهیم اخلاق ره آورد این نظراست؟

الف)اصل امتناع تناقض                          ب)اصل هویت                     ج) علم حصولی           د) علم حضوری

20-(کوه قاف)دراندیشه ئ عرفاء .مظهر ونمود .......است؟

الف)دل رااز وساوس شیطانی زدودن                                   ب) راه های صعب العبور تکامل معنوی نفس

  ج) نفس لوامه را بر نفس اماره غلیه دادن                              د) نفس اماره را در زیر پای نفس مطمئنه قرار دادن

21-مباحث توجید وخداشناسی وصفات الهی مربوط به کدام سیر است؟

الف) من الخلق الی الحق           ب)من الحق الی الحلق بالحق           ج)فی الخلق بالحق           د) بالحق فی الحق

22-کدام کتاب به عنوان ((بزرکترین دایره المعارف عظیم فلسفی)) به شماره میرود ونویسنده ئ آن کیست؟

الف)شفا-ابن سینا          ب)دانش نامه ئ علایی-ابن سینا         ج)احصاء العلوم-فارابی           د)اسفاراربعه- ملاصدرا

23-ملاصدرا با بیان کدام نظریه. بعدچهارم بودن «زمان»را برای اجسام اثبات نمود؟

الف) تشکیک وجود             ب)اصالت وجود                   ج)حرکت جوهری                     د) امکان فقری

24-کدام مفهوم متواطی وکدام یک مشکک است؟

الف) سنگ-گل سرخ             ب)شیرینی- سرخی                ج)انسان- گرما                        د) سردی- آهن

25-تجلی بخش به حکمت متعالیه .........بود که معتقد به اصالت .........بود واساس اصالت ......را با طرح حرکت ......درهم فروریخت؟

الف)شیخ اشراق-وجود-ماهیت-ماهوی                                            ب) ابن سینا- ماهیت- وجود- ماهوی

  ج)ملاصدرا- ماهیت- وجود- جوهری                                            د)ملاصدرا- وجود- ماهیت- ماهوی

26-کدام مکتب شیعی به کلام .رنگ فلسفی داد؟

الف)خواجه نصیرالدین طوسی                  ب)سیدمرتضی علم الهدی         ج) شیخ مفید                  د) شیخ بهایی

27-یکی از ارکان بحث هادرحکمت مشرقی ابن سینا چیست؟

الف)اثبات تجرد بعد خیال              ب) فرشته شناسی                  ج) علم حضوری                    د) اثبات عالم مثال

28-ازدیدگاه مرحوم علامه طباطبایی. مفاهیمی مانند«حسن وقبح» را آدمی از روی کدام مورد می سازد؟

الف) بایدونبایداعتباری         ب) باید ونباید تکوینی           ج) هست ونیست واقعی                د) هست ونیست اعتباری

29-آنجا که یکی از فیزیک دانان قرن معاصر می گوید :ما فیزیک داریم اما فلسفه ئ طبیعی نداریم که فیزیک را درآن بگنچانیم. به کدام یک از ویژگیهای فلسفه به نحو اعم وبه کدام یک از ویژگیهای فلسفه ی اسلامی به نحو اخص توجه شده است؟

الف) آزاد اندیشی                     ب)تفکر واخلاق                       ج) پیوند سازمانی               د) وسعت نظر

30-قطع رابطه ی «هست ها»و«بایدها» وتابعیت ارزشهای اخلاقی از احساس ها وعواطف انسانی.در ابتدا توسط چه کسی مطرح شد وچه دریافتی از مفاهیم اخلاقی ره آورداین نظر بود؟

الف)دیوید هیوم- مطلقیت دراخلاق      ب) دیویدهیوم- نسبیت دراخلاق   ج)کانت-اصالت وجود      د) کانت-اصالت ماهیت

 

سه‌شنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٦ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
گروه فلسفه و منطق


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت