گروه فلسفه و منطق لرستان
طرح درس منطق - مبحث تصورات

نام شهرستان/منطقه/ناحیه: خرم آباد ناحیه2                                                    نام آموزشگاه: دبیرستان شهدای لشگر

دوره درسی : منطق                                                                                        پایه ومقطع تحصیلی : پایه سوم متوسطه

عنوان درس: مبحث تصور (جزئی وکلی)                                                             موضوع درس: تصورجزئی وکلی

زمان : 90 دقیقه                                                                                                 شماره جلسه وتاریخ اجرا: جلسه هشتم 29/8/1385

صفحات کتاب : 28-34                                                                                طراح : آذرسپه وند

ویژگی فراگیران : تعداد 21نفر (درقالب گروههای 3نفره همسان)

وضعیت درسی: درحد متوسط وقوی 

هدف کلی :

1-     آشنایی دانش آموزان با اقسام تصور(جزئی وکلی وتعریف هریک؛

2-     آگاهی ازاهمیت تصورکلی؛

3-     توانایی تمایزمیان تصورکلی وجزئی ؛

4-     آشنایی با تعریف مفهوم ومصداق ودرک نسبت میان آنها ؛

5-     آشنایی با نسبت های چهارگانه میان دومفهوم کلی؛

6- توانایی تعیین نسبت میان دومفهوم کلی؛

هدف های جزئی : فراگیران درپایان تدریس باموضوعاتی ازقبیل:

1-     تصورواقسام آن به جزئی وکلی آشنا شوند.

2-     اهمیت تصورکلی رابشناسند.

3-     توانایی تمایز میان تصورکلی وجزئی رابدانند.

4-     تعریف مفهوم ومصداق رابدانند.

5-     نسبت میان مفهوم ومصداق را یاد بگیرند.

6- نسبت های چهارگانه (تساوی عموم وخصوص مطلق عموم وخصوص من وجه- تباین) رامیان دومفهوم کلی،یادبگیرند.

هدف های رفتاری درس: دانش آموزان در پایان تدریس ...

1- تصورجزئی وکلی راباذکر مثال تعریف کنند .(دانش ) 2- اهمیت تصورکلی راتشخیص دهند.(درک وفهم)

3-تونایی تمایزمیان تصورکلی وجزئی پیداکنند.(تجزیه وتحلیل) 4- تعریف مفهوم ومصداق رابیان کنند(درک وفهم)

5- نسبت میان مفهوم ومصداق را بیان نمایند.(درک وفهم) 6- نسبت های چهارگانه راتشخیص دهند.(درک وفهم)

7- برای هرکدام از نسبت های چهارگانه مثالی راطراحی نمایند.(کاربرد)

رفتارورودی :دانش آموز قبل از تدریس...

1- معنای تصوررا می داند. 2- اقسام تصور (بدیهی و غیربدیهی ) رامی شناسد.

3- تصوروتصدیق راازهم جدامی کند.

4- مبحث الفاظ وانواع لفظ برمعنی وتعاریف هرکدام راباذکرمثال می داند.

الف) فعالیت های مقدماتی تدریس(20دقیقه)

1- شروع کلاس بانام خدا وسلام واحوالپرسی وبرقراری ارتباط عاطفی وتوجه به غایبین جلسه قبل وبررسی علت غیبت آنان وذکرسخن حکمت آمیزامام علی (ع) مانند:«العالم بلاعمل کالرامی بلاوتر.»

دانشمند بدون عمل همچون تیراندازبدون زه است .      (2دقیقه)

2- حضور وغیاب :باسئوال معلم از نماینده کلاس انجام شده وتذکر داده می شود که اعضای گروه مطالب این جلسه رابا غایبین اعلام نمایند.   (1دقیقه)

3- بررسی تکلیف: توسط 3نفراز دانش آموزان منتخب قبل از ورود معلم بررسی شده وگزارش داده می شود .

ضمناً تکالیف دانش آموزان منتخب وچند نفردیگر توسط معلم بررسی می شود.   (3دقیقه)

4- ارزشیابی ورودی : سئوالات آماده شده که براساس مفاهیم درس گذشته،رفتارورودی ودرس جدید طراحی شده به صورت کتبی وفردی جدا شده وسپس درگروه بررسی ورفع اشکال می گردد.(10دقیقه)

5- ایجاد انگیزه: بااین سئوال که بچه ها آیا مفاهیمی مثل پدر،مدرسه،ایران،.... رامی شناسید؟ پاسخ احتمالی مثبت ویا ذکرمثالهای دیگر می باشد .    (3دقیقه)

براساس پاسخ های شاگردان ،که روی تابلو توط معلم نوشته می شود،بااستفاده از روش بارش مغزی سئوال می شود که چه تصورات دیگری را می توانند نام ببرید؟ تفاوت این تصورات درچیست؟ تابا راهنمایی معلم،شاگردان خودبه تشخیص تصورکلی وجزئی دست یابند.     (1دقیقه)

6-معرفی درس جدید:

عنوان اصلی درس ورئوس مطالب رابه شکل زیر روی تخته نوشته وهدف های رفتاری به صورت شفاهی مطرح می شود.        تصور      جزئی

                                                        کلی

                                                            مفهوم ومصداق ونسبت آنها به یکدیگر

نسبت های چهار گانه

1-    تساوی

2-    عموم وخصوص مطلق

3-    عموم وخصوص من وجه

4-    تباین


ب : ارایه درس : (55 دقیقه )

شماره هدف

فعالیت های معلم

فعالیت های دانش آموزان

روش یا الگو

وسایل و رسانه های آموزشی

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابتدا سئوالات جدول ذیل با اشاره کردن به اشیاء یا تصویر توسط معلم طرح شده و پاسخ های شاگردان با رنگ دیگری در مقابل آن روی تابلو نوشته شده یا مالک ها یا اسلاید های آماده شده آن ، نمایش داده می شود .

-سپس از ثبت جدول روی تابلو معلم سئوالات جهت دار زیر را برای هدایت شاگردان مطرح می کنند :

م : چه فرقی بین کلمات زیر مشاهده      می کنید ؟  ( پدر ، کوه البرزو ... )

م : ( پس از تشویق ) نزدیک شدید

م : این کلمات کلی هستند یا جزئی ؟

م : تصوراتی که نتوانیم افراد متعدد برای آن فرض کنیم وتنها اختصاص به یک فرد مشخص معین دارد و یا با قید این و آن همراه است  را تصور  جزئی گویند و برخلاف تصور جزئی ، آن تصوراتی را که بتوان برای آن افراد متعدد فرض کردرا تصور کلی گویند 

م : اهمیت تصور کلی  را از آن جهت که تکلم و تفکر و استدلال بدون ادراک  مفاهیم کلی امکان پذیر نیست را برای دانش آموزان در علوم مختلف بیان      می نماید .

 

 

 

 

دانش آموزان به صورت فردی و و یا در صورت نیاز پس از همفکری در در گروه پاسخ مناسب را ارایه می کنند

 

گروه : پدر مفهومی است که به همه پردان اطلاق می گردد ولی ما فقط یک کوه البرز داریم

گروه  : پدر کلی وکوه البرز جزئی

گروه : بین تصورات دیگر نیز با تعریفی که از معلم ارائه شده تصور جزئی را از تصور کلی تمیز می دهند .

گروه : مثالی را برای نسبت میان مفهوم و مصداق طراحی می کنند وتعریف هر کدام را به همراه اهمیت تصور کلی بیان می نمایند

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ  دریافت مفهوم

همیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابلو آموزشی وماکت یا اسلاید  کارت پوستر

تابلو استفاده از نمودار یا ماکت و یا اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب : ارایه درس : (55 دقیقه )

شماره هدف

فعالیت های معلم

فعالیت های دانش آموزان

روش یا الگو

وسایل و رسانه های آموزشی

3

4و5

                 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سپس بین مفهوم و مصداق رابطه ای که برقرار است و اینکه کلی را می توان به دو لحاظ مورد توجه قرار داد : یکی به لحاظ و مفهوم و دیگری به لحاظ مصداق . مفهوم همان تصور ذهنی ما از امور مختلف ومصداق یعنی آنچه مفهوم برآن صدق می کند و ... را برای دانش آموزان با ذکر مثال شرح می دهد .

معلم توجه دانش آموزان را به رابطه بین مفهوم و مصداق با نشان دادن نمودار ویا.... جلب می نماید . و از دانش آموزان  می خواهد با توجه به معنای مفهوم و مصداق و رابطه بین آنها ، و مطالعه کتاب درسی تمرینات مربوط به این بخش را درکتاب حل نمایند .

و درخواست تفکیک آنها از یکدیگر

معلم توجه شاگردان را به نمودار نسب اربع  بین دو کلی ، جلب نموده و سئوالهای زیر را مطرح می کند .

1-نسبت تساوی یعنی چه ؟

2-نسبت عموم وخصوص مطلق به نسبتی است ؟ 

3-نسبت عموم و خصوص من وجه چگونه است ؟

4-تباین یعنی چه ؟

م : با اشاره به نمودار ، تعریف هرکدام از نسبت چهارگانه را با ذکر قضایای آنها در قالب مثال جداگانه توضیح می دهد .

م : به سئوالاتی را که در ابتدا مطرح نموده بود اشاره نموده و از دانش آموزان درخواست می نماید که با توجه به پاسخ آنها تمرینات شماره 5 و 6 صفحه 34 کتاب را حل نمایند .( ارجاع به متن کتاب و تشخیص هر یک از روابط چهار گانه بین دو مفهوم کلی )

 

 

گروه : به تمرینان مص 33- 34 تا آخر تمرین شماره 4 پاسخ می دهند

سپس هر گروه پاسخ خود را  ارایه می کنند

توجه به نمودارو پاسخ به سئوالات معلم

پس از تعاریف معلم ، دانش آموزان به مطالعه کتاب درسی ابتدا به صورت فردی و سپس از همفکری در گروه ، نسبت چهار گانه و روابط و قضایای آن را یاد می گیرد . دانش آموزان ابتدا محتوای درسی را بررسی نموده و بین دو کلی ، روابط چهارگانه را تعیین  می کند وبه هر سئوال ، فردی پاسخ داده و سپس پاسخ در گروه مطرح شده و پاسخ نهایی توسط یکی از افراد گروه ارایه می شود 

 

 

 

 

 

 

همیاری پرسش و پاسخ یاران در یاد گیری 

پرسش و پاسخ و همیاری و یاران در یاد گیری

همیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب درسی و تابلو آموزشی و یا اسلاید

پوستر کارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ج ) فعالیت های پایانی تدریس ( 15 دقیقه )

1-جمع بندی ( 5 دقیقه )

از گروه ها خواسته می شود در باره ی مفاهیم درس جدید ابتداء گروه تبادل نظر گروه و سپس با استفاده ار روش تلخیص و طرح این سئوال که « امروز چه یاد گرفیتم  ؟» دانش آموزان را هدایت کرد . تا به ترتیب مفاهیم اصلی درس را معرفی نموده و در پایان به صورت چارت روی تابلو  نمایش داده می شود .

2-ارزشیابی پایانی تدریس ( 7 دقیقه )

به صورت آزمون کتبی گروهی اجرا  شده و سپس معلم جهت بازخورد ، پاسخ شفاهی برخی دانش آموزان را نیز دریافت کرده و تصحیح پاسخ توسط گروه ها و معلم صورت می گیرد .

3-تعیین تکلیف ( 3 دقیقه )

-حل تمارین کتاب درسی

-تعیین نسبت های اربعه متن درس

تکالیف داوطلبان شامل :

-با رجوع به کتاب منطق صوری مثالهای دیگری را بیاورید .- ماکت های تصور جزئی و کلی و یا نسب اربع را بسازد .

اختتام : ختم کلاس با دعا « الهم اغفرللمؤمنین و المؤ منات و ... »

توجه : معلم در طول تدریس از نزدیک بر فعالیت های فردی و گروهی شاگردان نظارت می کند .

 

 

 

 

 

 

 

 

سه‌شنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٦ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
گروه فلسفه و منطق


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت