گروه فلسفه و منطق لرستان
طرح درس روزانه

طرح درس روزانه دبیران دوره متوسطه

 

مشخصات کلی

نام : شهرستان /منطقه /ناحیه:

نام آموزشگاه :                                                                                عنوان درس: منطق

پایه:  سوم                                                                                   صفحات کتاب : 28تا33

نام کلاس :                                                         نام مدرس: گروه فلسفه و منطق سازمان آموزش و پرورش استان

زمان تدریس : 90 دقیقه                                                                              (آذر سپهوند)

تحلیل آموزشی

1.آشنایی با اقسام تصور(جزئی و کلی ) و تعریف هریک .   2. آگاهی از اهمیت تصورکلی

3.توانایی تمایز میان تصورکلی و جزئی .  4.آشنایی با تعریف مفهوم و مصداق و درک نسبت میان آنها

5.آشنایی با نسبت های چهارگانه  میان دومفهوم کلی .    6. توانایی تعیین نسبت میان دومفهوم کلی .

هدف های کلی درس

دانش آموز باید : 1. تصور جزئی وکلی وتعریف هریک را بشناسد .   2.اهمیت تصور کلی را بداند .

3.تصورکلی و جزئی را ازهم تمیز دهد .    4.برای هرکدام از تصورات کلی وجزئی مثال بزند .

5.تعریف مفهوم و مصداق را بداند .    6.نسبت میان مفهوم و مصداق را بداند.   7.نسبت های چهارگانه را با ذکر مثال یاد بگیرد.    ( تساوی ، تباین ، عموم و خصوص مطلق ، عموم و خصوص من وجه )

هدف های رفتاری

1.تصورجزئی و تصور کلی را با ذکر مثال توضیح دهد . 2. اهمیت تصور کلی راهمراه با مثال شرح دهد .  3. چند مثال برای تصورکلی و جزئی بزند .                    4.مفهوم ومصداق را با ذکر مثالی تعریف کند .

5. نسبت های چهارگانه را با ذکر مثال بیان نماید.  

6. قضایای هرکدام از نسب اربع را بسازد ( با ذکرمثال).

پیش دانسته ها

1.اشاره به تعریف تصور .      2.اشاره به تعریف تصدیق .

3.اشاره به انواع لفظ برمعنی وتعاریف هرکدام ازآنها با ذکر مثال .

ارزشیابی ورودی

1.تصور واقسام آن را بیان کنید .   2.تصدیق را با ذکرمثالی توضیح دهید .

3.دلالت لفظ برمعنی واقسام آن را با ذکر مثال برای هرکدام شرح دهید .

نتیجه

نسبتاً خوب است .

نمره گذاری

انتخاب رسانه های آموزشی متناسب با محتوا

کتاب درسی تابلو گچ کتب غیردرسی درارتباط با موضوع درس ماکت و کارت های آموزشی ، عکس هایی از موجودات ( مجادات ، نباتات و ... ) ترسیم نمودار بر روی تابلو

 


 

 

انتخاب روشهای تدریس متناسب با محتوا

1. روش همیاری

2.روش پرسش و پاسخ ( سقراطی )

3.سخنرانی

فعالیت های مربوط به معلم

 

1- سلام واحوالپرسی وحضور وغیاب

2- اجرای ارزشیابی ورودی

3- مرور مطالب گذشته

4- آماده سازی (ایجاد انگیزه)

5- معرفی موضوع وارائه درس جدید

6- تدریس درس جدید

7- جمع بندی

8- ارزشیابی خروجی

9- تعیین تکلیف ( فعالیتهای تکمیلی )

زمان

5

5

5

5

5

45

10

5

5

فعالیت های مربوط به دانش آموزان

فعالیت های فردی :

1. به توضیحات معلم توجه نماید

2. به سؤالات مطروحه ازجانب معلم پاسخ دهد .

3. قرائت متن درس و بررسی نکات نامفهوم .

فعالیت های گروهی:

1. بحث و تبادل نظر باهمگروهیها درمورد سؤالات مطروحه ازجانب همگروهیها

2. حل تمرینات ویافتن پاسخ درست توسط گروهها .

ارزشیابی پایانی

دانش آموز باید پاسخگوی سؤالات زیرباشد:

1. تصورجزئی و تصورکلی را با ذکرمثال توضیح دهید .

2. چرا تصورات کلی برای انسانی حائزاهمیت اند ؟   3.مفهوم ومصداق یعنی چه ؟

4. چه رابطه ای میان مفهوم ومصداق وجود دارد ؟ با ذکرمثال توضیح دهید.

5. تعیین کنید هریک از مفاهیم ذیل جزئی هستند یا کلی : افلاطون ، دریا ، دریای جیوه و .....

6. تعیین کنید میان مفاهیم زیرکدامیک از روابط چهارگانه ( تساوی ، تباین ، عموم وخصوص مطلق ، عموم و خصوص من وجه )برقرار است : نماز وواجب مثلث وشکل فاعل و منصوب و .....

فعالیت های تکمیلی

 

حل تمرینات درس توسط دانش آموزان معرفی کتاب منطق صوری ( خوانساری ) ومراجعه به آن .

تهيه ماكت هاي مربوط به درس.

 

کارشناسی گروههای آموزشی متوسطه وتکنولوژی سازمان آموزش وپرورش استان لرستان

سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
گروه فلسفه و منطق


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت