گروه فلسفه و منطق لرستان
 

طرح درس روزانه دبیران دوره متوسطه

 

مشخصات کلی

نام : شهرستان /منطقه /ناحیه:

نام آموزشگاه :                                                                                عنوان درس:فلسفه دورۀ پیش دانشگاهی

پایه: پیش دانشگاهی                                                                    صفحات کتاب : یادگیری حکمت اشراق

نام کلاس :                                                      نام مدرس: گروه فلسفه ومنطق سازمان آموزش وپرورش استان لرستان

زمان تدریس : 90 دقیقه                                                                                        (آذر سپهوند)

تحلیل آموزشی

1- اشراق نفس                  2- مشرق ها ومغرب ها                   3- مشرق اصغر واکبر

4- حکایات تمثیلی               5- اهمیت فلسفه ي اشراق

هدف های کلی درس

دانش آموز باید:

1- اشراق نفس را بداند                           2- معنا ومفهوم مشرق ومغرب ها را بفهمد

3- مشرق اصغر واکبررا تشخیص دهد.     4- حکایت تمثیلی را بداند

5- اهمیت فلسفۀ اشراق را متوجه شود.

هدف های رفتاری

1- اشراق نفس را توصیح بدهد. 2- مشرقها ومغربها ومفاهیم آنهارا توضیح دهد.

3- مشرق اصغر و مشرق اکبر را باتوجه به نمودار نشان دهد.  4- حکایات تمثیلی راتوصیف کند. 5- اهمیت فلسفۀ اشراق راتوضیح بدهد

پیش دانسته ها

1-علم حضوری رابداند 2- معلوم با لذات ونفس را وجغرافیای عرفانی عالم هستی را بداند.

3- مفاهیمی همچون نورالانوار،عالم عقول رابداند 4- عرفان وسیروسلوک معنوی رابداند

5- علم النفس (روانشناسی) ورابطۀ آن با فلسفه استدلالی وحکمت مشاء بداند

ارزشیابی ورودی

علم حضوری را تعریف کند. 2- معلوم با لذات ونفس را توضیح دهد.3- جغرافیای عرفانی را شرح  دهد 4- نورالانوار را تعریف کنید 5- عرفان وسیر وسلوک معنوی ، علم النفس ،فلسفه استدلالی را توضیح دهد

نتیجه

1-   نسبتاً خوب است

2-   نمره گذاری

انتخاب رسانه های آموزشی متناسب با محتوا

کتاب درسی گچ تابلو ترسیم نموار برروی تابلو

 


سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
گروه فلسفه و منطق


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت