گروه فلسفه و منطق لرستان
 

ضروب شانزده گانه

درشکل سوم: حدوسط درصغری موضوع ودرکبری موضوع است

اگر               صغری

واگر              کبری

نتیجه : تابع اخس مقدمتین

اول

موجبه کلیه

موجبه کلیه

موجبه جزئیه=منتج

دوم

موجبه کلیه

موجبه جزئیه

موجبه جزئیه=منتج

سوم

موجبه کلیه

سالبه کلیه

سالبه جزئیه =منتج

چهارم

موجبه کلیه

سالبه جزئیه

سالبه جزئیه =منتج

پنجم

موجبه جزئیه

موجبه کلیه

موجبه جزئیه =منتج

ششم

موجبه جزئیه

موجبه جزئیه

عقیم است

هفتم

موجبه جزئیه

سالبه کلیه

سالبه جزئیه =منتج

هشتم

موجبه جزئیه

سالبه جزئیه

عقیم است

نهم

سالبه کلیه

موجبه کلیه

عقیم است

دهم

سالبه کلیه

موجبه جزئیه

عقیم است

یازدهم

سالبه کلیه

سالبه کلیه

عقیم است

دوازدهم

سالبه کلیه

سالبه جزئیه

عقیم است

سیزدهم

سالبه جزئیه

موجبه کلیه

عقیم است

چهاردهم

سالبه جزئیه

موجبه جزئیه

عقیم است

پانزدهم

سالبه جزئیه

سالبه کلیه

عقیم است

شانزدهم

سالبه جزئیه

سالبه جزئیه

عقیم است

درشکل سوم : 6 ضرب منتج است و10ضرب عقیم است.

 

 

 

 

 

پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
گروه فلسفه و منطق


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت