گروه فلسفه و منطق لرستان
 

                                                        

بعونک یا لطیف

طرح درس گروه فلسفه شهرستان الیگودرز

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته ی تحصیلی

سابقه ی خدمت

استان ومحل خدمت

احمد قادری

فوق لیسانس

فلسفه وکلام اسلامی

18

لرستان الیگودرز

 

مشخصات کلی طرح درس

 

نوع طرح درس :  طرح درس روزانه

کتاب: منطق سال سوم دبیرستان

عنوان طرح درس : فکر وخطا ی آن

موضوع : فکر وخطای آن

صفحات : 13- 18

پایه ی : سوم دبیرستان

مدت زمان جلسه  : 90 دقیقه

تاریخ : 24/8/86

آموزشگاه : نرجس خاتون

تعداد دانش دانش آموز : 16 نفر

مدل کلاسی  : به شکل نیم دایره و 4گروه 4 نفری

نحوه ی تعامل : گروهی وبه صورت همیاری

 

1- اهداف کلی

الف:آشنایی با شیوه های درست فکر کردن وپیشگیری از خطا واشتباه در تفکر

ب:آشنایی با تعریف وفایده وموضوع منطق وارتباط میان علم منطق وسایر علوم

 

2-اهداف جزیی

دانش آموز باید :

1-با توانایی های ذهن آشنا شود.

2-تعریف فکر را بداند.

3- تعریف معرِّف ومعرَّف را با مثال یاد بگیرد .

4- حجت را تعریف کند و برای آن مثال بیاورد.

5 - تعریف علم منطق  وموضوع آن را بداند.

6- فایده ی علم منطق را تشخیص دهد.

7- علت پیدایش علم منطق را بداند.

8 موضوع علم منطق را یاد بگیرد.

9- ارتبا ط منطق را با سایر علوم بفهمد.

 

 

اهداف رفتاری

انتظار می رود پس از تدریس دانش آموز بتواند

 

حیطه های شناختی

دانش

درک وفهم

کاربرد

تجزیه وتحلیل

ترکیب

قضاوت

1 - مصادیق توانایی ذهن آدمی رانام ببرد.

*

 

 

 

 

 

2- فکر را تعریف کند.

*

 

 

 

 

 

3- معرِّف ومعرَّف رادر جمله زیر مشحص کند.

منطق:علمی است که اصول وقواعددرست اندیشیدن را می آموزد.

 

*

 

 

 

 

4- یک نمونه استدلال مثال بزند و اجزای آن رامشخص کند .

(مثال خارج از کتاب )

 

 

*

 

 

 

5- اقسام معلومات انسان را نام ببرد وبگوید در کدام خطا واقع نمی شود. چرا ؟

 

 

 

*

 

 

6- مجهولات انسان را نام ببرد وراه کشف آنان را توضیح دهد.

 

 

 

*

 

 

7-علم منطق را تعریف کند.

*

 

 

 

 

 

8- معنای این سخن را توضیح دهد. (منطق در واقع مولود بیم ونگرانی آدمی است )

 

 

 

 

 

 

9-نیازمندی علوم به منطق را توضیح دهد

 

*

 

 

 

 

                    

پیش نیازهای درس :

در این مرحله دانش آموزباید:

الف :علم را تعریف کند.

ب :اقسام آن را نام ببرد.

:- تصور وتصدیق را تعریف کند.

د : اقسام  تصور وتصدیق  را بداند و برای هر کدام مثال بزند.

 

روش تدریس :

الف:روش گروهی، با همیاری ومشارکت اعضای تیم

ب :روش پرسش وپاسخ ودرگیرکردن دانش آموزان در فرایند یادگیری.

 

رسانه های آموزشی:

کتاب درسی ، تابلو ، گچ،کتاب ها ومنابع مرتبط بادرس

 

 

فعالیت های قبل از شروع درس :

1 - سلام واحوالپرسی

3

2- حضور وغیاب

3

3- بررسی تکا لیف وحل تمرینات درس قبل

10

4- نوشتن موضوع درس در تابلو

2

5- ارزشیابی تشخیصی  "در این مرحله ازدانش آموزان پرسش های زیرسوال می شود"

الف :تفاوت ذهن وآینه چیست؟

ب: تصوروتصدیق راتعریف کنید.

ج:اقسام تصوروتصدیق رابامثال توضیح دهید.

5

 

فعالیت های حین تدریس:

ایجاد انگیزه " با ذکر مثال از نتایج اندیشه های درست ونادرست در زندگی خود دانش آموز "

3

طراحی هندسی کلاس ( گروه بندی دانش آموزان )

5

دانش آموزان به صورت فردی  از صفحه 13 الی 17 را مطالعه کنند.

15

نتایج مطالعه فردی  دانش آموزان در گروه بررسی شود.

15

نتایج به دست آمده در کلاس ارائه گردد ورفع اشکال شود.

10

درس توسط معلم جمع بندی وخلاصه آن درتابلونوشته می شود.

10

ارزشیابی پایانی: دراین بخش آزمون مختصری از فراگیران بعمل می آید ونتیجه ی آن بیان می شود.

5           

8-تعیین تکلیف : در این مرحله ازفراگیران برای جلسه آینده حل تمرینات ص 18 خواسته می شود .

2

اختتامیه : معرفی درس آینده وپایان جلسه با ذکرصلوات   

2

                         

اللُّهمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍّ وَآلِ مُحَمَّدٍ

چهارشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٦ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

 

 تعیین تکلیف برای دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند به این سوالات پاسخ بدهد:

1.اجزاء قضیه محصوره را  نام ببرید؟

2.احکام قضایا را نام ببرید و هر کدام را با ذکر مثال تعریف کنید.

3.چرا قضیه سالبه جزئیه عکس لازم الصدق ندارد؟

4.عکس &نقیض و متضاد هر کدام از محصورات چهارگانه را بنویسید.                                                                                   

 

فعالیت های فردی:

1.حضور فعال در کلاس

2.به توضیحات معلم توجه کند

3.مطالب ارائه شده توسط معلم را با مطالب کتاب مطابقت نماید

4.به پرسشهای معلم در حین تدریس توجه نماید و به آنها پاسخ دهد

5.درصورت لزوم نکته برداری نماید

    فعالیت های گروهی:

تبادل نظر در مورد مسائل مطرح شده توسط معلم و دانش آموزان

 

5

5

20

10

 

10

 

5

 

5

 

25

3

 

2

1.سلام و احوال پرسی

2.حضور و غیاب

3.ارزشیابی ورودی

4.کنفرانس درس

5.نوشتن مطالب درس جدید بر روی تابلو

6.فرصت برای   یادداشت مطالب   توسط  دانش آموزان

7.توضیح در مورد درس گذشته

8.توضیح مطالب

درس جدید

9.جمع بندی مطالب

10.تعیین تکلیف برای جلسه بعد

 

1.روش پرسش و پاسخ

2.روش سخنرانی

3.روش تجزیه وتحلیل(تحلیل محتوا)

1.کتاب درسی

2.گچ

3.تخته

4.کتب غیر درسی در ارتباط با موضوع درس

5.محیط کلاس

6.دانش آموز چه فردی چه گروهی

 

1.قضیه چیست؟

2.اقسام قضیه را نام ببرید؟

3.اقسام قضیه مصوره را نام ببرید؟

4.سور قضیه به چه معناست؟

5.سلب و ایجاب به چه معانی می باشند؟

6.صدق و کذب به چه معانی می باشند؟

1.تعریف قضیه

2.اقسام قضیه

3.محصورات چهارگانه

4.تعریف سور قضیه

5.معانی لغوی سلب و ایجاب

6.معانی صدق و کذب

7.معانی مختلف متضاد

 

1.اجزاء قضیه محصوره را نام ببردوتوضیح دهد.

2.حکم قضیه را تعریف کند .

3.احکام قضایا را نام ببرد و هرکدام از آنها را با ذکر مثال تعریف کند.

4.عکس &نقیض و متضاد محصورات چهارگانه را با ذکر مثال بیان نماید.

5.وحدتهای هشتگانه را در تناقض نام ببرد و هر کدام را با ذکر مثال توضیح دهد.

6.چرا متضاد فقط در مورد قضایای کلی است.

 

دانش آموز باید:

1..اجزاءقضیه را نام ببرد.

2.احکام قضایا را نام ببرد و هر کدام را با ذکر مثال تعریف کند.

3.چرا قضیه سالبه جزییه عکس لازم الصدق ندارد را بداند.

4.عکس&نقیض و متضاد محصورات چهارگانه رابداند.

5.چرا فقط قضایای کلی متضاد دارند را بداند.

6..وحدتهای هشتگانه در تناقض را بداند.

 

 

آشنایی با :

1.حکم قضیه

2.احکام قضایا:

الف)عکس

ب)نقیض

ج)متضاد

3وحدتهای هشتگانه در تناقض

.

فرم طرح درس دبیران: منطق و فلسفه  دوره: متوسطه      درس:احکام قضایا        نام و نام خانوادگی:فیروز سوری لکی

چهارشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٦ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

 

 تعیین تکلیف برای دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند به این سوالات پاسخ بدهد:

1.اجزاء قضیه محصوره را  نام ببرید؟

2.احکام قضایا را نام ببرید و هر کدام را با ذکر مثال تعریف کنید.

3.چرا قضیه سالبه جزئیه عکس لازم الصدق ندارد؟

4.عکس &نقیض و متضاد هر کدام از محصورات چهارگانه را بنویسید.                                                                                   

 

فعالیت های فردی:

1.حضور فعال در کلاس

2.به توضیحات معلم توجه کند

3.مطالب ارائه شده توسط معلم را با مطالب کتاب مطابقت نماید

4.به پرسشهای معلم در حین تدریس توجه نماید و به آنها پاسخ دهد

5.درصورت لزوم نکته برداری نماید

    فعالیت های گروهی:

تبادل نظر در مورد مسائل مطرح شده توسط معلم و دانش آموزان

 

5

5

20

10

 

10

 

5

 

5

 

25

3

 

2

1.سلام و احوال پرسی

2.حضور و غیاب

3.ارزشیابی ورودی

4.کنفرانس درس

5.نوشتن مطالب درس جدید بر روی تابلو

6.فرصت برای   یادداشت مطالب   توسط  دانش آموزان

7.توضیح در مورد درس گذشته

8.توضیح مطالب

درس جدید

9.جمع بندی مطالب

10.تعیین تکلیف برای جلسه بعد

 

1.روش پرسش و پاسخ

2.روش سخنرانی

3.روش تجزیه وتحلیل(تحلیل محتوا)

1.کتاب درسی

2.گچ

3.تخته

4.کتب غیر درسی در ارتباط با موضوع درس

5.محیط کلاس

6.دانش آموز چه فردی چه گروهی

 

1.قضیه چیست؟

2.اقسام قضیه را نام ببرید؟

3.اقسام قضیه مصوره را نام ببرید؟

4.سور قضیه به چه معناست؟

5.سلب و ایجاب به چه معانی می باشند؟

6.صدق و کذب به چه معانی می باشند؟

1.تعریف قضیه

2.اقسام قضیه

3.محصورات چهارگانه

4.تعریف سور قضیه

5.معانی لغوی سلب و ایجاب

6.معانی صدق و کذب

7.معانی مختلف متضاد

 

1.اجزاء قضیه محصوره را نام ببردوتوضیح دهد.

2.حکم قضیه را تعریف کند .

3.احکام قضایا را نام ببرد و هرکدام از آنها را با ذکر مثال تعریف کند.

4.عکس &نقیض و متضاد محصورات چهارگانه را با ذکر مثال بیان نماید.

5.وحدتهای هشتگانه را در تناقض نام ببرد و هر کدام را با ذکر مثال توضیح دهد.

6.چرا متضاد فقط در مورد قضایای کلی است.

 

دانش آموز باید:

1..اجزاءقضیه را نام ببرد.

2.احکام قضایا را نام ببرد و هر کدام را با ذکر مثال تعریف کند.

3.چرا قضیه سالبه جزییه عکس لازم الصدق ندارد را بداند.

4.عکس&نقیض و متضاد محصورات چهارگانه رابداند.

5.چرا فقط قضایای کلی متضاد دارند را بداند.

6..وحدتهای هشتگانه در تناقض را بداند.

 

 

آشنایی با :

1.حکم قضیه

2.احکام قضایا:

الف)عکس

ب)نقیض

ج)متضاد

3وحدتهای هشتگانه در تناقض

.

فرم طرح درس دبیران: منطق و فلسفه  دوره: متوسطه      درس:احکام قضایا        نام و نام خانوادگی:فیروز سوری لکی

چهارشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٦ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

 

نام شهرستان /  الشتر

نام آموزشگاه :

پايه :

نام كلاس :

زمان : 90 دقيقه

موضوع درس : كليات خمس

صفحات كتاب :         43-35

نام دبير : مراد امیری

 

تحليل آموزشي

1-   نوع 2- جنس 3- فصل 4-عرض عام 5- عرض خاص

2-  يا آشنايي با كليات خمس و تعريف هر يك از آنها توانايي تشخيص هر يك از كليات خمس

هدف هاي كلي درس

دانش آموزان بايد 1- تعريف ذاتي و عرضي ياد بگيرند و توانايي تشخيص امور ذاتي را از امور عرضي پيدا كنند 2- هر يك از كليات خمس را بفهمند و براي هر كدام از آنها مثال مناسب بيان كنند 3- مراتب انواع و اجناس يا بگيرند و جنس قريب و بعيد انواع مختلف را بيان كنند

هدف هاي رفتاري

1- ذاتي و عرضي را تعريف كند و توان تشخيص ذاتي از عرضي را پيدا كند 2- هر يك از كليات خمس را توضيح دهد و براي هر يك مثال مناسب ذكر كند 3- نمودار مراتب انواع و اجناس را رسم كند 4- جنس قزيب و بعيد را تعريف كند وبراي انواع مختلف جنس قريب و بعيد ذكر كند 5-  نوع سافل و نوع عالي و نوع متوسط را تعريف كند و براي هر يك مثال مناسب ذكر كند 6- جوهر را بر اساس ديدگاه فلاسفه و منطق دانان تعريف كند

پيش دانسته ها

آگاهي از اصطلاحات وجود و ماهيت و ذكر مثال هاي مناسب براي هر كدام . آگاهي از تعريف ذاتي و عرضي

ارزشيبابي ورودي

1-وجود و ماهيت را توضيح دهد و فرق وجود و ماهيت را بيان كند 2-ذاتي و عرضي را تعريف كند و امور ذاتي را از امور عرضي تشخيص دهد

نتيجه

نسبتاٌ خوب

انتخاب رسانه هاي آموزشي متناسب با درس

استفاده از كتاب درسي گچ تابلو

انتخاب روش هاي تدريس متناسب با درس

روش تدريس فعال يا همياري روش سقراطي

فعاليتهاي مربوط به معلم

سلام و احوال پرسي و حضور غياب اجراي ارزشيابي ورودي مرور مطالب گذشته آماده سازي ( ايجاد انگيزه معرفي موضوع و ارائه درس جديد

ارزشيابي پاياني

دانش آموز بايد پاسخگو به سئوالات زير باشد 1- تعريف هر يك از كليات خمس و ذكر مثال مناسب براي هر كدام 2- تعريف ذاتي و عرضي با بيان مثال 3- تعريف جنس قريب و بعيد و توانايي تشخيص ذكر جنس قريب و بعيد براي هر يك از انواع مختلف 4- تعريف نوع عالي نوع متوسط نوع سافل- جنس عالي 5- تعريف جوهر بر اساس ديدگاه فلاسف و منطق دانان 6- رسم نمودار مراتب انواع و اجناس 

فعاليتهاي تكميلي

مطالعه و حل تمرينات درس توسط دانش آموزان آمادگي دانش آموزان براي پاسخگويي به سئوالات معلم در جلسه آينده ( ارزشيابي مستمر)

چهارشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٦ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

طرح درس

نام شهرستان /  الشتر

نام آموزشگاه :

پايه :

نام كلاس :

زمان : 90 دقيقه

موضوع درس : كليات خمس

صفحات كتاب :         43-35

نام دبير : مراد امیری

 

تحليل آموزشي

1-   نوع 2- جنس 3- فصل 4-عرض عام 5- عرض خاص

2-  يا آشنايي با كليات خمس و تعريف هر يك از آنها توانايي تشخيص هر يك از كليات خمس

هدف هاي كلي درس

دانش آموزان بايد 1- تعريف ذاتي و عرضي ياد بگيرند و توانايي تشخيص امور ذاتي را از امور عرضي پيدا كنند 2- هر يك از كليات خمس را بفهمند و براي هر كدام از آنها مثال مناسب بيان كنند 3- مراتب انواع و اجناس يا بگيرند و جنس قريب و بعيد انواع مختلف را بيان كنند

هدف هاي رفتاري

1- ذاتي و عرضي را تعريف كند و توان تشخيص ذاتي از عرضي را پيدا كند 2- هر يك از كليات خمس را توضيح دهد و براي هر يك مثال مناسب ذكر كند 3- نمودار مراتب انواع و اجناس را رسم كند 4- جنس قزيب و بعيد را تعريف كند وبراي انواع مختلف جنس قريب و بعيد ذكر كند 5-  نوع سافل و نوع عالي و نوع متوسط را تعريف كند و براي هر يك مثال مناسب ذكر كند 6- جوهر را بر اساس ديدگاه فلاسفه و منطق دانان تعريف كند

پيش دانسته ها

آگاهي از اصطلاحات وجود و ماهيت و ذكر مثال هاي مناسب براي هر كدام . آگاهي از تعريف ذاتي و عرضي

ارزشيبابي ورودي

1-وجود و ماهيت را توضيح دهد و فرق وجود و ماهيت را بيان كند 2-ذاتي و عرضي را تعريف كند و امور ذاتي را از امور عرضي تشخيص دهد

نتيجه

نسبتاٌ خوب

انتخاب رسانه هاي آموزشي متناسب با درس

استفاده از كتاب درسي گچ تابلو

انتخاب روش هاي تدريس متناسب با درس

روش تدريس فعال يا همياري روش سقراطي

فعاليتهاي مربوط به معلم

سلام و احوال پرسي و حضور غياب اجراي ارزشيابي ورودي مرور مطالب گذشته آماده سازي ( ايجاد انگيزه معرفي موضوع و ارائه درس جديد

ارزشيابي پاياني

دانش آموز بايد پاسخگو به سئوالات زير باشد 1- تعريف هر يك از كليات خمس و ذكر مثال مناسب براي هر كدام 2- تعريف ذاتي و عرضي با بيان مثال 3- تعريف جنس قريب و بعيد و توانايي تشخيص ذكر جنس قريب و بعيد براي هر يك از انواع مختلف 4- تعريف نوع عالي نوع متوسط نوع سافل- جنس عالي 5- تعريف جوهر بر اساس ديدگاه فلاسف و منطق دانان 6- رسم نمودار مراتب انواع و اجناس 

فعاليتهاي تكميلي

مطالعه و حل تمرينات درس توسط دانش آموزان آمادگي دانش آموزان براي پاسخگويي به سئوالات معلم در جلسه آينده ( ارزشيابي مستمر)

چهارشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٦ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

اسامی سر گروه های شهرستانها و مناطق

ردیف

شهرستان

نام ونام خانوادگی

مدرک

سابقه

میزان ساعت

موظف یاغیرموظف

شماره تلفن

1

ازنا

رحمان جان بزرگی

فوق لیسانس فلسفه

25

6

موظف

09166640436

2

چگنی

قیاس کولیوند

لیسانس معارف

15

6

موظف

09163636719

3

 

پلدختر

سید احمد شاهرخی        

لیسانس معارف

12

6

غیر موظف

09166975297

4

چغلوندی

علیرضا اکبریان

فوق لیسانس فقه و کلام

19

6

موظف           

3238086

5

معمولان

محمد باقر عزیزی

لیسانس فلسفه

15

6

موظف

09163608851

6

ناحیه یک خرم آباد

علی دهقان پور

فوق لیسانس فلسفه

9

6

غیرموظف

09163971092

7

ناحیه دو خرم آباد

فریدون راستینه

فوق لیسانس  فلسفه

24

6

غیر موظف    

09163614402

8

دلفان

رسول بهمانی       

فوق لیسانس فلسفه

27

6

موظف

7720781

9

سلسله

مراد امیری

لیسانس فلسفه

19

6

غیر موظف

5223851

10

الیگودرز

احمد قادری

فوق لیسانس فلسفه وکلام

18

6

موظف

09163614402

11

کوهدشت

فیروز سوری

لیسانس فلسفه

18

6

موظف

09163637181

12

بروجرد

غلامرضا حبیبیان

فوق لیسانس الهیات

26

6

موظف

09166654357

13

دورود

محمدرضا عادلی

لیسانس فلسفه

18

6

موظف

 

14

رومشکان

محمد بازوند

لیسانس معارف

16

6

غیر موظف

09163632686

چهارشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٦ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

برگزاری همایش یک روزه گروه فلسفه و منطق

باسمه تعالی

 

 

عنوان: برگزاری همایش یکروزه فلسفه و منطق

 

خلاصه

این جلسه با حضور رابطین شهرستانها و مناطق  مختلف درروز چهارشنبه 30/8/86 در محل  خانه  معلم  خرم آباد برگزارگردید. پس ازتلاوت ایاتی از کلام الله مجید آقای حجازی کارشناس مسئول گروههای آموزشی ضمن خیر مقدم سخنانی پیرامون کارکرد گروههای آموزشی ایراد کردند درادامه همکاران به بحث وبررسی پیرامون علل افت تحصیلی  وراهکارهای رفع آن  پرداختند جلسه با نقد و بررسی کتاب فلسفه خاتمه پذیرفت.

 

شرح فعالیت

در این جلسه  که با حضور رابطین شهرستانها و مناطق مختلف در روز چهارشنبه 30/8/86 برگزار گردید با تلاوت آیاتی  از قرآن  وپس از آن خیر مقدم وسخنرانی  آقای حجازی کارشناس مسئول گروههای اموزشی  آغاز شد و سپس برنامه عملیاتی گروه آموزشی استان  به سمع حضار رسید. درادامه  همکاران به بحث و بررسی حول علل افت تحصیلی  در درس فلسفه ومنطق  وارائه راهکارهای مناسب در این راستا  پرداختند . درنهایت  جلسه با نقد وبررسی کتاب فلسفه پیش دانشگاهی خاتمه یافت. اهم پیشنهادات ارائه شده در این جلسه عبارتنداز:

 

1. تفکیک آزمون نهایی فلسفه و منطق

2. فعال نمودن انجمن فلسفه

3. افزایش ساعات درسی فلسفه ومنطق

4. برگزاری مسابقه کتابخوانی بین همکاران

5. توزیع  مجلات تخصصی جهت همکاران

6. تعمیم دروس فلسفه ومنطق به سایر رشته ها

7. تجهیز و تکمیل کتب مرتبط کتابخانه های مدارس

8. دعوت از مولفین کتب واساتید مجرب

9. برگزاری دوره های ضمن خدمت تخصصی

10. طرح سوالات نهایی درچارچوب حیطه های شناختی

11. توجه ویژه جهت تعریف جایگاه علوم انسانی  ( درس فلسفه ومنطق ) درمدارس

12. عدم اعمال نظر مدیران مقطع پیش دانشگاهی در تعیین دبیران

لازم به ذکر است کلیه نظرات پیرامون نقد و بررسی کتب درسی جهت انعکاس به وزارتخانه در اختیار دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق قرار گرفته است.

 

 

گروه فلسفه و منطق استان لرستان

چهارشنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٦ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
گروه فلسفه و منطق


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت