گروه فلسفه و منطق لرستان
 

قانون استنتاج:

1-تعیین حد وسط

2-مشخص کردن موقعیت حد وسط در هر دو مقدمه برای تعیین نوع شکل.

3- تطبیق شرایط انتاج هرشکل بامقدمتین خودش تامنتج وعقیم بودن آن مشخص شود.

4- درصورت منتج بودن،نتیجه نویسی:

درنتیجه نویسی :

1-                 حدوسط راحذف می کنیم .

2-                 نتیجه تابع اخس مقدمتین است.

اخس بودن نتیجه

1-                 یکی به جزئی بودن است «یعنی اگر یکی از دومقدمه جزئی باشد نتیجه حتماً جزئی است»

2-                 دیگری به سالبه بودن است «یعنی اگر یکی از دومقدمه سالبه باشد نتیجه حتماً سالبه است»

نکته 1: درشکل دوم به دلیل اختلاف مقدمتین درسلب وایجاب نتیجه همیشه «سالبه» است .ودر شکل سوم نتیجه همیشه «جزئی» است.

نکته 2: درقیاس اگر هردو مقدمه «جزئی» باشند حتماً عقیم است واگر هردو مقدمه «سالبه» باشند حتماً عقیم است.

 

پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

 

ضروب شانزده گانه

درشکل سوم: حدوسط درصغری موضوع ودرکبری موضوع است

اگر               صغری

واگر              کبری

نتیجه : تابع اخس مقدمتین

اول

موجبه کلیه

موجبه کلیه

موجبه جزئیه=منتج

دوم

موجبه کلیه

موجبه جزئیه

موجبه جزئیه=منتج

سوم

موجبه کلیه

سالبه کلیه

سالبه جزئیه =منتج

چهارم

موجبه کلیه

سالبه جزئیه

سالبه جزئیه =منتج

پنجم

موجبه جزئیه

موجبه کلیه

موجبه جزئیه =منتج

ششم

موجبه جزئیه

موجبه جزئیه

عقیم است

هفتم

موجبه جزئیه

سالبه کلیه

سالبه جزئیه =منتج

هشتم

موجبه جزئیه

سالبه جزئیه

عقیم است

نهم

سالبه کلیه

موجبه کلیه

عقیم است

دهم

سالبه کلیه

موجبه جزئیه

عقیم است

یازدهم

سالبه کلیه

سالبه کلیه

عقیم است

دوازدهم

سالبه کلیه

سالبه جزئیه

عقیم است

سیزدهم

سالبه جزئیه

موجبه کلیه

عقیم است

چهاردهم

سالبه جزئیه

موجبه جزئیه

عقیم است

پانزدهم

سالبه جزئیه

سالبه کلیه

عقیم است

شانزدهم

سالبه جزئیه

سالبه جزئیه

عقیم است

درشکل سوم : 6 ضرب منتج است و10ضرب عقیم است.

 

 

 

 

 

پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

 

ضروب شانزده گانه

درشکل دوم: حدوسط درصغری محمول ودرکبری محمول

اگر               صغری

واگر              کبری

نتیجه : تابع اخس مقدمتین

اول

موجبه کلیه

موجبه کلیه

عقیم است

دوم

موجبه کلیه

موجبه جزئیه

عقیم است

سوم

موجبه کلیه

سالبه کلیه

سالبه کلیه=منتج

چهارم

موجبه کلیه

سالبه جزئیه

عقیم است

پنجم

موجبه جزئیه

موجبه کلیه

عقیم است

ششم

موجبه جزئیه

موجبه جزئیه

عقیم است

هفتم

موجبه جزئیه

سالبه کلیه

سالبه جزئیه =منتج

هشتم

موجبه جزئیه

سالبه جزئیه

عقیم است

نهم

سالبه کلیه

موجبه کلیه

سالبه کلیه=منتج

دهم

سالبه کلیه

موجبه جزئیه

عقیم است

یازدهم

سالبه کلیه

سالبه کلیه

عقیم است

دوازدهم

سالبه کلیه

سالبه جزئیه

عقیم است

سیزدهم

سالبه جزئیه

موجبه کلیه

سالبه جزئیه =منتج

چهاردهم

سالبه جزئیه

موجبه جزئیه

عقیم است

پانزدهم

سالبه جزئیه

سالبه کلیه

عقیم است

شانزدهم

سالبه جزئیه

سالبه جزئیه

عقیم است

درشکل دوم : 4 ضرب منتج است و12ضرب عقیم.

پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

 

 

ضروب شانزده گانه

درشکل اول: حدوسط درصغری محمول ودرکبری موضوع

اگر               صغری

واگر              کبری

نتیجه : تابع اخس مقدمتین

اول

موجبه کلیه

موجبه کلیه

موجبه کلیه=منتج

دوم

موجبه کلیه

موجبه جزئیه

عقیم است

سوم

موجبه کلیه

سالبه کلیه

سالبه کلیه=منتج

چهارم

موجبه کلیه

سالبه جزئیه

عقیم است

پنجم

موجبه جزئیه

موجبه کلیه

موجبه جزئیه =منتج

ششم

موجبه جزئیه

موجبه جزئیه

عقیم است

هفتم

موجبه جزئیه

سالبه کلیه

سالبه جزئیه =منتج

هشتم

موجبه جزئیه

سالبه جزئیه

عقیم است

نهم

سالبه کلیه

موجبه کلیه

عقیم است

دهم

سالبه کلیه

موجبه جزئیه

عقیم است

یازدهم

سالبه کلیه

سالبه کلیه

عقیم است

دوازدهم

سالبه کلیه

سالبه جزئیه

عقیم است

سیزدهم

سالبه جزئیه

موجبه کلیه

عقیم است

چهاردهم

سالبه جزئیه

موجبه جزئیه

عقیم است

پانزدهم

سالبه جزئیه

سالبه کلیه

عقیم است

شانزدهم

سالبه جزئیه

سالبه جزئیه

عقیم است

درشکل اول : 4 ضرب منتج است و12ضرب عقیم.

 

پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

 

 

درشکل اول :

1-     موجبه بودن صغری = مغ

2-     کلیت کبری = کب

] م= موجبه، غ = صغری وک= کلی ، ب = کبری[

 

درشکل دوم :

1-     اختلاف درسلب و ایجاب = خین

2-     کلیت کبری = کب

] خ= اختلاف، ین = مقدمتین وک= کلی ، ب = کبری[

 

درشکل سوم :

1-     موجبه بودن صغری = مغ

2-     کلیت یکی از مقدمتین = کاین

] م= موجبه ، غ = صغری وک= کلی ، این = یکی از دو مقدمه[

 

 

پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

بروشور کمک آموزشی

 

 

 

ضروب شانزده گانه قیاس در منطق وتشخیص ضروب

منتج وعقیم دراشکال قیاس

 

 

کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی متوسطه سازمان آموزش وپرورش استان لرستان گروه فلسفه و منطق

 

 

دی ماه 1385

 

 

 

سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
گروه فلسفه و منطق


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت